Thực trạng nhu cầu về sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa (telemedicine) của bệnh nhân đái tháo đường tại thành phố Đà Nẵng
pdf

Từ khóa

Diabetic
Demand
Telemedicine Đái tháo đường
nhu cầu
Telemedicine

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Quách, H. T., Võ, T. H. H., & Nguyễn, T. M. L. (2024). Thực trạng nhu cầu về sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa (telemedicine) của bệnh nhân đái tháo đường tại thành phố Đà Nẵng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (65), 11-18. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.65.2

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: i) Mô tả thực trạng nhu cầu về sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine) của bệnh nhân Đái tháo đường tại thành phố Đà Nẵng. ii) Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến nhu cầu về sử dụng dịch vụ Telemedicine của bệnh nhân Đái tháo đường tại thành phố Đà Nẵng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: + Đối tượng nghiên cứu: i) Tiêu chuẩn chọn: - Bệnh nhân đái tháo đường đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. - Tinh thần minh mẫn và sẵn sàng tham gia nghiên cứu. - Đồng ý tham gia nghiên cứu. -Tiêu chuẩn loại trừ: - Không đáp ứng tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu. + Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích. Kết quả: Với tổng số 521 bệnh nhân đái tháo đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia khảo sát, có đến 79,3% bệnh nhân được đánh giá là có nhu cầu sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa Telemedicine và có 20,7% bệnh nhân tham gia khảo sát không có nhu cầu sử dụng dịch vụ này. Có 04 yếu tố có liên quan đến nhu cầu sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa ở bệnh nhân đái tháo đường gồm: tuổi, tình trạng kinh tế, trình độ học vấn, phương tiện đi lại (với p<0,05). Kết luận: Nhu cầu sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa ở bệnh nhân đái tháo đường tại thành phố Đà Nẵng là cao. Tuổi, trình độ học vấn, tình trạng kinh tế, phương tiện đi lại cần xem xét đến các yếu tố này khi triển khai thực hiện dịch vụ Telemedicine trong thời gian đến.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.65.2
pdf