Đặc điểm về tăng trưởng và dậy thì của trẻ em tuổi học đường ở một huyện miền núi thuộc tỉnh Sơn La
pdf

Từ khóa

tăng trưởng
tầm vóc thấp
trẻ em
học đường growth
stunting
children
school-age

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, T. S., Nguyễn, T. H., Dương, T. H. V., Bùi, T. H., Bùi, T. X., Đỗ, T. H., Trần, T. T. L., Đỗ, T. M., Bùi, P. T., Nguyễn, N. K., Cẩm, T. B. N., & Vũ, C. D. (2024). Đặc điểm về tăng trưởng và dậy thì của trẻ em tuổi học đường ở một huyện miền núi thuộc tỉnh Sơn La. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (66), 43-47. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.66.6

Tóm tắt

Phát triển thể chất toàn diện là yếu tố quan trọng trong chăm sóc sức khỏe trẻ em. Giai đoạn mẫu giáo và học đường là thời kỳ tăng trưởng có nhiều biến đổi, bao gồm cả dậy thì, đòi hỏi theo dõi và can thiệp kịp thời. Tuy vậy, điều kiện chăm sóc về tăng trưởng còn khác biệt và thiếu dữ liệu cập nhật ở một số vùng địa lý và nhóm yếu thế. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm về tăng trưởng và dậy thì ở trẻ từ 2 đến 12 tuổi ở một huyện miền núi tỉnh Sơn La. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Đối tượng: 430 trẻ từ 2 - 12 tuổi được khám sàng lọc tăng trưởng tại huyện Bắc Yên (Sơn La). Kết quả: Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi tại huyện Bắc Yên lần lượt là 45,6% và 60,2%; trong đó tỉ lệ trẻ có chiều cao rất thấp (dưới -3SD) là 19,3%. Không phát hiện trẻ nữ dậy thì sớm trong nhóm sàng lọc về dậy thì. Không ghi nhận trẻ nữ có dấu hiệu dậy thì trước 11 tuổi tại huyện Bắc Yên. Kết luận: Tỉ lệ trẻ có chậm tăng trưởng thể chất còn cao ở Bắc Yên, Sơn La. Cần đưa ra các biện pháp và phát triển chính sách chăm sóc sức khỏe tăng trưởng ở nhóm đối tượng này.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.66.6
pdf