Nghiên cứu rối loạn dung nạp glucose ở phụ nữ quanh mãn kinh
PDF

Từ khóa

Rối loạn dung nạp glucose huyết
nghiệm pháp dung nạp glucose
phụ nữ quanh mãn kinh Glucose tolerable disorder
glucose tolerable test
women's period around of menopause

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, L. N. (2021). Nghiên cứu rối loạn dung nạp glucose ở phụ nữ quanh mãn kinh . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (43), 25-31. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.4

Tóm tắt

Mục tiêu:Đánh giá tỉ lệ đái tháo đường và tiền đái tháo đường ở phụ nữ quanh mãn kinh và tìm hiểu mối liên quan, tương quan giữa đái tháo đường, tiền đái tháo đường với một số yếu tố như tuổi, huyết áp, thể trọng và tình trạng rối loạn lipid máu. Đối tượng và phương pháp: Một nghiên cứu mô tả cắt ngang 75 phụ nữ quanh mãn kinh bằng thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tỉnh Bình Định, năm 2018. Kết quả: 1. Kết quả rối loạn dung nạp glucose: Có 66,66% phụ nữ quanh mãn kinh glucose huyết bình thường; Có 21,34% phụ nữ quanh mãn kinh bị tiền đái tháo đường; Có 12% phụ nữ quanh mãn kinh bị đái tháo đường tip 2; 2. Kết quả liên quan, tương quan: Có mối liên quan giữa BMI với tiền đái tháo đường và đái tháo đường tip2;  Có tương quan giữa G2 với huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và cholesterol toàn phần của phụ nữ quanh mãn kinh; Không có tương quan giữa G0 với các thông số tuổi, huyết áp, thể trọng và lipid máu. Kết luận: Có một tỷ lệ cao phụ nữ quanh mãn kinh bị đái tháo đường và tiền đái tháo đường. Rất cần thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose cho nhóm đối tượng này giúp phát hiện đái tháo đường và tiền đái tháo đường sớm để điều trị, dự phòng.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.4
PDF