Quay trở lại chi tiết bài báo Cường cận giáp nguyên phát nghi u cận giáp lạc chỗ: vai trò đo iPTH trong phẫu thuật nhân một trường hợp lâm sàng
Tải xuống