Liên quan hormone giáp với protein niệu ở bệnh nhân hội chứng thận hư
pdf

Từ khóa

hormone
thyroid
proteinuria
nephrotic syndrome hormone
tuyến giáp
protein niệu
hội chứng thận hư

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, V. A., & Dương, T. N. L. (2024). Liên quan hormone giáp với protein niệu ở bệnh nhân hội chứng thận hư. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (71), 72-77. https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.9

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Việc mất protein ra nước tiểu nhiều và kéo dài xảy ra ở bệnh nhân bị hội chứng thận hư đã làm giảm albumin huyết thanh và kéo theo nhiều thay đổi khác, trong đó có rối loạn về hormone tuyến giáp. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ hormone giáp với protein niệu ở bệnh nhân HCTH. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang, gồm 63 bệnh nhân HCTH không suy thận và đồng ý tham gia nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu: Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ T4 và T3 huyết thanh giảm còn nồng độ TSH tăng. Nồng độ TSH huyết thanh tương quan thuận với protein niệu (r = 0,34). Nồng độ T3 và T4 huyết thanh tương quan nghịch với protein niệu, lần lượt là r = -0,4 và -0,31. Kết luận: Protein niệu trong HCTH tương quan thuận với nồng độ TSH và tương quan nghịch với T3 và T4 huyết thanh.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.9
pdf