Quay trở lại chi tiết bài báo Một trường hợp lâm sàng về nhiễm độc gan do propylthiouracil ở bệnh nhân Graves’
Tải xuống