Nghiên cứu tiền đái tháo đường trên đối tượng cán bộ chiến sỹ
PDF

Từ khóa

diabetes
police Đái tháo đường
công an

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trương, X. H. (2021). Nghiên cứu tiền đái tháo đường trên đối tượng cán bộ chiến sỹ . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (46), 146-155. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.46.15

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát 1250 cán bộ chiến sỹ chiến sỹ khu vực miền trung – Tây nguyên bằng xét nghiệm đường huyết lúc đói, nghiệm pháp tăng đường huyết đường uống và HbA1c nhằm mục tiêu: xác định tỷ lệ tiền đái tháo đường và một số yếu tố nguy cơ, mối liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ với Glucose máu và HbA1c. Kết quả: Tỷ lệ tiền đái tháo đường chiếm 16,9%. Tỷ lệ tiền đái tháo đường ở nhóm BMI ≥ 23 chiếm 35,8% , nam chiếm 19% và ở nữ chiếm 14,5%. Tỷ lệ tiền đái tháo đường ở nhóm tăng tỷ số VB/VM cao hơn nhóm không tăng VB/VM. Tỷ lệ tiền đái tháo đường ở nhóm tuổi ≥ 40 chiếm 24,7 % cao hơn nhóm  tuổi < 40 chiếm 16,1%. Nhóm tăng huyết áp chiếm 67,8%, cao hơn nhóm không tăng huyết áp chiếm 15,9% .  Rối loạn bilan lipid ở nhóm tiền đái tháo đường chiếm 32,7% so với nhóm còn lại có rối loạn bilan lipid là 12,8%. - Có mối tương quan thuận mức độ vừa giữa HbA1c, G2 với, HA, bilan lipid, BMI, tuổi. - Các yếu tố nguy cơ: BMI trên 23 kg/m2, rối loạn loạn lipid máu, tăng chỉ số VB/VM, THA, tiền sử gia đình ĐTĐ là các yếu tố độc lập liên quan đến nguy cơ mắc tiền đái tháo đường ở nhóm nghiên cứu. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ cao nhất.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.46.15
PDF