Điều trị loãng xương theo mục tiêu ý nghĩa lâm sàng và thách thức trên thực tế điều trị
PDF

Từ khóa

treat-to-target strategy - T2T
bone mineral density - BMD
fracture risk assessment - FRAX chiến lược điều trị theo mục tiêu
khối lượng xương (BMD)
đánh giá nguy cơ gãy xương (FRAX)

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, A. T. (2022). Điều trị loãng xương theo mục tiêu ý nghĩa lâm sàng và thách thức trên thực tế điều trị. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (47), 79-83. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.47.10

Tóm tắt

Chiến lược điều trị theo mục tiêu trong bệnh loãng xương đã được hưởng ứng bởi các hội đồng chuyên gia và bước đầu ứng dụng trên thực tế lâm sàng. Mục tiêu cần đạt của điều trị loãng xương là giảm nguy cơ gãy xương, phục hồi hay bảo tồn mức độ chức năng cho người bệnh và cải thiện chất lượng sống. Đã có sự đồng thuận rằng mật độ khoáng xương và nguy cơ gãy xương hiện là mục tiêu điều trị thích hợp nhất trong thực hành lâm sàng. Việc cá nhân hóa điều trị và thiết lập mục tiêu có thể đạt được ở mỗi bệnh nhân sẽ giúp việc điều trị loãng xương hiệu quả hơn. Tuy nhiên, vẫn rất cần thiết lập và hoàn thiện thêm các hướng dẫn về việc theo dõi BMD, quản lý các nguy cơ gãy xương, trình tự điều trị, quản lý người bệnh, thời gian điều trị bằng thuốc, đánh giá các lý do không tuân thủ điều trị....

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.47.10
PDF