Đánh giá hiệu quả cải thiện tỷ lệ mỡ cơ thể và mức mỡ nội tạng của phương pháp giảm cân kết hợp giữa tập luyện và dinh dưỡng
PDF

Từ khóa

resistance training and nutritional therapy combination
body composition
body fat percentage
visceral fat level Tập luyện kết hợp dinh dưỡng
chỉ số cơ thể
tỷ lệ mỡ cơ thể
mức mỡ nội tạng

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, B. L., Trương, C. H., Nguyễn, Đăng T. D., & Huỳnh, L. T. B. (2022). Đánh giá hiệu quả cải thiện tỷ lệ mỡ cơ thể và mức mỡ nội tạng của phương pháp giảm cân kết hợp giữa tập luyện và dinh dưỡng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (47), 112-118. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.47.15

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả cải thiện tỷ lệ mỡ cơ thể, mức mỡ nội tạng của phương pháp tập luyện kết hợp dinh dưỡng cở nhóm can thiệp so với nhóm chứng. Đối tượng và phương pháp: Trong nghiên cứu, chúng tôi chọn 40 đối tượng trong nhóm can thiệp và 40 đối tượng trong nhóm chứng được đưa vào nghiên cứu. Sử dụng máy đo Inbody 270 để đánh giá chỉ số cơ thể trước và sau khi quá trình tập luyện kết hợp dinh dưỡng. Sử dụng phép kiểm định T một biến với giá trị 0 để đánh giá sự thay đổi các thông số cơ thể và phép kiểm định T ghép cặp để so sánh nhóm can thiệp với nhóm chứng. Kết quả: Trong nhóm can thiệp, sau 4 tuần, về cân nặng, các đối tượng thay đổi - 2,62 ± 2,646; BMI là - 0,96 ± 0,943; khối lượng mỡ cơ thể là- 2,27 ± 2,213, tỷ lệ mỡ cơ thể là - 2,27 ± 2,313 và mức mỡ nội tạng là - 1,07 ± 1,29. Kết luận: Có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa sự thay đổi các chỉ số ở nhóm can thiệp và nhóm chứng.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.47.15
PDF