Khảo sát tình trạng rối loạn thần kinh nhận thức ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 qua thang điểm MMSE và MoCA
PDF

Từ khóa

neurocognitive disorder
MMSE and MoCA rối loạn thần kinh nhận thức
thang điểm MMSE và MoCA

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. V. H., Nguyễn, H. T., Nguyễn, Đình T., & Hoàng, M. L. (2022). Khảo sát tình trạng rối loạn thần kinh nhận thức ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 qua thang điểm MMSE và MoCA. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (47), 223-230. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.47.28

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Phân tầng mức độ RLTKNT của đối tượng đái tháo đường típ 2 qua tiêu chuẩn DSM5. Đánh giá vai trò hai thang điểm MMSE và MoCA trong tầm soát RLTKNT. Đánh giá các rối loạn lĩnh vực chức năng nhận thức hay gặp ở đối tượng đái tháo đường típ 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu theo phương pháp mổ tả cắt ngang 102 đối tượng đái tháo đường típ 2 có độ tuổi từ 45 trở lên bằng 2 thang điểm MMSE và MoCa. Trong tất cả các đối tượng này chúng tôi chẩn đoán rối loạn thần kinh nhận thức nhẹ và điển hình dựa vào tiêu chuẩn DSM 5. Sử dụng test thống kê hệ số Kappa và ROC để đánh giá độ nhạy độ đặc hiệu hai thang điểm. Kết quả và kết luận: Tỷ lệ rối loạn thần kinh nhận thức nhẹ là 41,18% và rối loạn thần kinh nhận thức điển hình là 58,82%. Điểm số MMSE trung bình là 25,72± 4,10 điểm và MoCA trung bình là 20,73±5,08 điểm, ở nam cao hơn nữ. Điểm trung bình đánh giá RLTKNT nhẹ theo MMSE là 27,83±1,87 và MoCA là 24,86±2,62, p< 0,0001. Điểm trung bình đánh giá RLTKNT điển hình theo MMSE là 24,23±4,56 và MoCA: 17,83±4,33, p < 0,0001. Thang điểm MoCA có độ nhạy và đồ đặc hiệu cao hơn MMSE trong tầm soát RLTKNT với AUC ROC 92,6% (Se= 92,9%, Sp= 80,0%) so với 75,3% (Se=73,8%, Sp= 60,0%), tương ứng. Điểm cắt của MoCa: 21 và MMSE: 23.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.47.28
PDF