Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên hình “Bia mộ”

Từ khóa

nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên hình “bia mộ”
nhịp nhanh thất
rung thất “Tombstone” ST segment elevation of acute myocardial infarction
ventricular tachycardia
ventricular fibrillation

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, T. T. L., & Phạm, M. T. (2022). Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên hình “Bia mộ”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), 223-227. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.27

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên hình “bia mộ” tại Viện Tim mạch Việt Nam, giai đoạn 2017-2019. Kết quả: Tần số tim ở nhóm NMCT ST chênh hình “bia mộ” là 104.2±21.6 cao hơn ở nhóm NMCT ST chênh lên không có hình “bia mộ” và tỷ lệ rối loạn nhịp là 8.9% cao hơn so với nhóm NMCT ST chênh lên không có hình “bia mộ” với p<0.05. Tỷ lệ nhịp nhanh thất và rung thất ở nhóm NMCT ST chênh lên hình “bia mộ” là 8.93% và 26.8%, cao hơn có ý nghĩa so với nhóm NMCT ST chênh lên không có hình “bia mộ” với p<0.05. Tỷ lệ NMCT ST chênh lên hình “bia mộ” gặp chủ yếu ở các chuyển đạo trước tim với tỷ lệ lần lượt từ V2-V6 là 87.5%, 91.1%, 91.1%, 89.3%, 64.3%; cao hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm NMCT ST chênh lên không có hình “bia mộ” với p<0.05. Kết luận: Rối loạn nhịp nhanh thất và rung thất ở bệnh nhân NMCT ST chênh lên hình “bia mộ” cao hơn ở bệnh nhân NMCT ST chênh lên không có hình “bia mộ”. NMCT ST chênh lên hình “bia mộ” gặp chủ yếu ở chuyển đạo trước tim V2-V6.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.27