Xác định nồng độ vitamin D huyết thanh và các khoáng xương khác ở bệnh nhân suy thận mạn đang điều trị lọc màng bụng ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Huế
PDF

Từ khóa

Suy thận mạn
lọc màng bụng liên tục
Vitamin D
khoáng xương chronic renal failure
continuous ambulatory peritoneal dialysis
Vitamin D
bone mineral

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phùng, T. B. L., & Trần, Đức M. (2023). Xác định nồng độ vitamin D huyết thanh và các khoáng xương khác ở bệnh nhân suy thận mạn đang điều trị lọc màng bụng ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Huế. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (52), 34-41. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.5

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định nồng độ vitamin D huyết thanh và các khoáng xương khác  ở  bệnh nhân suy thận mạn đang điều trị lọc màng bụng ngoại trú. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang gồm 40 bệnh nhân STM đang LMB ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 5/2020 đến tháng 11/2021. Kết quả và kết luận: Nồng độ 25(OH)D3 trung bình ở bệnh nhân LMB là 18,76 ± 4,77 ng/mL, thấp nhất là 8,6 ng/mL và cao nhất là 31,2 ng/mL. Theo phân loại của KDIGO: có 22,5% bệnh nhân thiếu 25(OH)D3; 72,5 % bệnh nhân không đầy đủ 25(OH)D3. - Nồng độ calci toàn phần hiệu chỉnh huyết thanh trung bình là: 2,21 ± 0,25 mmol/L, thấp nhất là 1,50 mmol/L và cao nhất là 2,71 mmol/L. Theo phân loại của KDIGO: calci giảm chiếm 35%, calci tăng 2,5%, bình thường chiếm tỷ lệ cao nhất là 62,5%. - Nồng độ phospho huyết thanh trung bình là: 1,58 ± 0,48 mmol/L, thấp nhất là 0,61 mmol/L và cao nhất là 2,94 mmol/L. Theo phân loại của KDIGO: Phospho huyết thanh giảm chiếm 15%, phospho tăng 22,5%, phospho bình thường 62,5%. - Nồng độ PTH huyết thanh trung bình là: 724,63 ± 588,13 pg/mL, thấp nhất là 74,24 pg/mL và cao nhất là 2280 pg/mL. Theo phân loại của KDIGO: PTH huyết thanh giảm chiếm 2,5%, PTH tăng 40% và PTH bình thường chiếm 57,5%.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.5
PDF