Hiệu quả và tính an toàn của dapagliflozin trên người cao tuổi: Một phân tích từ thử nghiệm DECLARE TIMI 58

Từ khóa

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, K. D. V. (2020). Hiệu quả và tính an toàn của dapagliflozin trên người cao tuổi: Một phân tích từ thử nghiệm DECLARE TIMI 58 . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (39), 93-105. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.13

Tóm tắt

Mục tiêu: Dữ liệu liên quan đến hiệu quả của chất ức chế kênh đồng vận chuyển muối đường 2 (sodium - glucose cotransporter 2 inhibitor – ức chế SGLT2) ở người cao tuổi (tuổi ≥ 65 tuổi) và rất cao tuổi (tuổi ≥ 75 tuổi) còn hạn chế.

Thiết kế và phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm về hiệu quả của dapagliflozin lên các biến cố tim mạch DECLARE-TIMI 58 đánh giá kết cục trên tim mạch và trên thận của dapagliflozin so với giả dược ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2. Hiệu quả và tính an toàn đã được phân tích trong các phân nhóm độ tuổi để đánh giá tác động của điều trị cũng như ảnh hưởng giữa tuổi với điều trị.

Kết quả: Trong số 17.160 bệnh nhân, 9.253 người <65 tuổi, 6.811 người từ ≥ 65 tuổi đến < 75 tuổi, và 1.096 bệnh nhân ≥ 75 tuổi. Dapagliflozin giảm phức hợp tử vong tim mạch và nhập viện do suy tim một cách thống nhất, với HR là 0,88 (95%CI 0,72-1,07), 0,77 (0,63-0,94), và 0,94 (0,65-1,36) lần lượt trong các phân nhóm tuổi <65, ≥ 65 đến <75, và ≥ 75 tuổi, (giá trị P tương tác là 0,5277). Nhìn chung, dapagliflozin không làm giảm có ý nghĩa thống kê tỷ lệ các biến cố tim mạch lớn, với HR 0,93 (95%CI 0,81-1,08), 0,97 (0,83-1,13) và 0,8 (0,61-1,15) lần lượt trong các phân nhóm tuổi <65, ≥ 65 đến <75, và ≥ 75 tuổi, (giá trị P tương tác là 0,7352). Độ giảm nguy cơ tương đối cho biến cố phức hợp tim thận thứ cấp đã được định trước trải trong khoảng từ 18% đến 28% trong các phân nhóm tuổi khác nhau, không có sự khác biệt giữa các phân nhóm. Biến cố hạ đường huyết nghiêm trọng thì ít gặp hơn ở dapagliflozin so với giả dược, với HR 0,97 (95% CI 0,58-1,64), 0,50 (0,29-0,84) và 0,68 (0,29-1,57) lần lượt trong các phân nhóm tuổi <65, ≥ 65 đến <75, và ≥ 75 tuổi, (giá trị P tương tác là 0,2107). Các kết cục an toàn, bao gồm gãy xương, giảm thể tích tuần hoàn, ung thư, nhiễm trùng tiết niệu, và đoạn chi là cân bằng trong nhóm dapagliflozin so với giả dược, và tổn thương thận cấp tính (Acute kidney injury - AKI) trong nhóm dùng dapagliflozin là giảm hơn, tất cả đều không phụ thuộc vào tuổi. Nhiễm trùng sinh dục nặng mà có thể dẫn tới ngừng thuốc trong thử nghiệm và biến chứng nhiễm toan ceton trong đái tháo đường là hiếm gặp, tuy nhiên thường xuyên hơn trong nhóm dùng dapagliflozin so với giả dược, không có sự khác biệt giữa các phân nhóm (giá trị P tương tác lần lượt là 0,1058 và 0,8433).

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.13