Đặc điểm lâm sàng và tình trạng kháng thể kháng glutamic acid decarboxylase ở bệnh nhân đái tháo đường không thừa cân, béo phì
PDF

Từ khóa

autoantibodies glutamic acid decarboxylase (anti-GAD)
diabetic patient
age at the time of diabetes diagnosis Kháng thể kháng Glutamic Acid Decarbovylase (GAD)
đái tháo đường
không thừa cân- béo phì

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. N. (2021). Đặc điểm lâm sàng và tình trạng kháng thể kháng glutamic acid decarboxylase ở bệnh nhân đái tháo đường không thừa cân, béo phì . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (37), 38-43. https://doi.org/10.47122/vjde.2019.37.4

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá một số đặc điểm lâm sàng và tình trạng kháng thể kháng GAD ở bệnh nhân ĐTĐ không thừa cân, béo phì. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 284 bệnh nhân ĐTĐ không thừa cân, béo phì tại BVTW Huế tháng 08/2017 đến tháng 8/2019. Tất cả bệnh nhân được tiến hành định lượng kháng thể kháng GAD. Khi nồng độ kháng thể kháng Glutamic Acid Decarbovylase (GAD) ≥ 5IU/mL được xem là dương tính. Nhóm bệnh nhân nghiên cứu được tiến hành lấy các thông số về tuổi, giới tính, cân nặng, chiều cao. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0. Kết quả: Tuổi trung bình ở nhóm có kháng thể kháng GAD dương tính thấp hơn nhóm âm tính: 60,27±16,57 (tuổi) so với 66,86±14,32 (tuổi), p<0,05. Ở nhóm bệnh nhân ĐTĐ có kháng thể kháng GAD dương tính: nữ giới chiếm 40,91%; nam giới chiếm 59,09%. Trong nhóm <40 tuổi, tỷ lệ bệnh nhân có kháng thể kháng GAD dương tính là cao nhất  (16,67%), tiếp  theo là  nhóm 40- 59 tuổi (11,11%); 60- 74 tuổi (7,44%) và ≥ 75 tuổi (4,4%). Kết luận: Bệnh nhân ĐTĐ không thừa cân, béo phì có tình trạng kháng thể kháng GAD dương tính giảm dần theo tuổi.

https://doi.org/10.47122/vjde.2019.37.4
PDF