[1]
Trần, H., Trương, Đức A., Lê, T.T., Lê, V.M. và Hoàng, T.T. 2024. Hình ảnh tế bào học trong chẩn đoán u mỡ vàng lớn dạng gân và dạng cục: thông báo 1 trường hợp và hồi cứu y văn. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 62 (tháng 3 2024), 98-106. DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.11.