[1]
Trần, M.T., Trần, Q.N. và Phạm, Y.N. 2024. Cường cận giáp nguyên phát nghi u cận giáp lạc chỗ: vai trò đo iPTH trong phẫu thuật nhân một trường hợp lâm sàng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 71 (tháng 6 2024), 23-31. DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.71.3.