[1]
Đỗ, T.Q. 2021. Các yếu tố nguy cơ ở đối tượng tiền đái tháo đường. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 13 (tháng 2 2021), 83-87.