[1]
Nguyễn, T.T. , Đỗ, T.Q. và Nguyễn, T.L. 2021. Nghiên cứu đặc điểm siêu âm, tế bào học của bướu nhân tuyến giáp TIRADS 4, TIRADS 5 theo phân loại EU – TIRADS 2017. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 42 (tháng 3 2021), 66-71. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.9.