[1]
Hoàng, T.T.Y. và Nguyễn, T.K.O. 2021. Đặc điểm bướu giáp cường giáp trẻ em. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 42 (tháng 3 2021), 94-99. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.13.