[1]
Nguyễn, T.N., Nguyễn, T.N., Đào, T.D., Trần, T.N., Phạm, T.H. và Trần, H.A. 2021. Nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương và các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 45 (tháng 4 2021), 63-69. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.45.9.