[1]
Huỳnh, V.M., Hồ, A.B. và Đinh, T.A. 2022. Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tổn thương mạch vành ở bệnh nhân hội chứng vành cấp dưới 40 tuổi. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 51 (tháng 3 2022), 86-93. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2022.51.12.