[1]
Nguyễn, N.H., Trần, N.L. và Phùng, D.H.S. 2022. Kết quả sớm phẫu thuật cường cận giáp nguyên phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương giai đoạn 2016-2018. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 50 (tháng 8 2022), 55-61. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.6.