[1]
Trần, T. Đoàn, Nguyễn V.Q. và Nguyễn N.H. 2022. Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 50 (tháng 8 2022), 99-105. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.13.