[1]
Nguyễn, V.M., Phạm, Q.T. và Hoàng, T.V. 2020. Nồng độ glucose, HbA1C tại thời điểm nhập viện và mối liên quan với một số thông số ở bệnh nhân Đột quỵ não giai đoạn cấp tính. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 39 (tháng 11 2020), 34-40. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.5.