[1]
Nguyễn, N.S. và Đỗ, T.Q. 2021. Khảo sát nồng độ Testosterone ở nam giới từ 50 – 60 tuổi. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 41 (tháng 1 2021), 23-30. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.3.