[1]
Phạm, T.H., Phạm, T.P., Nguyễn, T.P.N. và Đỗ, Đình T. 2021. Kết quả khảo sát một số chỉ số áp lực gan bàn chân ở người Việt Nam trưởng thành. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 41 (tháng 1 2021), 31-35. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.4.