[1]
Hồ, A.B., Ngô, T.X.V. và Lê, T.B.T. 2023. Đánh giá tổn thương động mạch vành theo thang điểm syntax ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 52 (tháng 2 2023), 81-89. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.12.