[1]
Phan, D.Q. và Đỗ, T.Q. 2021. Nhận xét tình trạng đề kháng insulin trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 41 (tháng 1 2021), 105-117. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.16.