[1]
Nguyễn, T.N. 2023. Quản lý lâu dài bệnh Graves. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 61 (tháng 7 2023), 40-52. DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.4.