[1]
Nguyễn, T.T. 2023. Đối chiếu viêm giáp trên siêu âm và những biểu hiện cận lâm sàng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 61 (tháng 7 2023), 92-97. DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.9.