[1]
Hồ, A.B., Hoàng, V.Q., Ngô, L.X., Lê, V.D., Phan, A.K. và Trần, Q.B. 2024. Vai trò của điện sinh lý trong thực hành lâm sàng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 62 (tháng 3 2024), 34-41. DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.3.