(1)
Trần, H.; Trương, Đức A.; Lê, T. T.; Lê, V. M.; Hoàng, T. T. Hình ảnh Tế bào học Trong chẩn đoán U mỡ vàng lớn dạng gân Và dạng cục: Thông báo 1 trường hợp Và hồi cứu Y văn. vjde 2024, 98-106.