(1)
Trần, M. T.; Trần, Q. N.; Phạm, Y. N. Cường cận giáp Nguyên phát Nghi U cận giáp lạc chỗ: Vai Trò đo IPTH Trong phẫu thuật nhân một trường hợp lâm sàng. vjde 2024, 23-31.