(1)
Đỗ, T. Q. Các yếu tố Nguy Cơ ở đối tượng tiền đái tháo đường. vjde 2021, 83-87.