(1)
Huỳnh, L. T. B.; Nguyễn, S. H.; Lê, V. T.; Đinh, V. H.; Hoàng, Q. H.; Bùi, T. T.; Hoàng, T. T. . . . . .; Tà, Y. Đông. Một số yếu tố Nguy Cơ Tim mạch Theo mục Tiêu khuyến cáo điều trị của ESC -EASD 2019 ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại Trú . vjde 2021, 51-58.