(1)
Nguyễn, T. T. . .; Đỗ, T. Q.; Nguyễn, T. L. Nghiên cứu đặc điểm Siêu âm, Tế bào học của bướu nhân tuyến giáp TIRADS 4, TIRADS 5 Theo phân loại EU – TIRADS 2017. vjde 2021, 66-71.