(1)
Hoàng, T. T. Y.; Nguyễn, T. K. O. . Đặc điểm bướu giáp cường giáp Trẻ Em. vjde 2021, 94-99.