(1)
Nguyễn, T. N.; Nguyễn, T. N.; Đào, T. D.; Trần, T. N.; Phạm, T. H.; Trần, H. A. Nồng độ 25-Hydroxyvitamin D huyết tương Và các yếu tố Nguy Cơ của hội chứng chuyển hóa. vjde 2021, 63-69.