(1)
Huỳnh, V. M.; Hồ, A. B.; Đinh, T. A. Nghiên cứu một số yếu tố Nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tổn thương mạch vành ở bệnh nhân hội chứng vành cấp dưới 40 tuổi. vjde 2022, 86-93.