(1)
Vũ, T. T. L.; Phạm, M. T. Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân nhồi máu Cơ Tim cấp ST Chênh Lên hình “Bia mộ”. vjde 2022, 223-227.