(1)
Hoàng, T. B. N.; Nguyễn, H. T. Khảo sát thể tích tồn lưu bàng Quang Trên bệnh nhân nữ đái tháo đường týp 2. vjde 2020, 30-37.