(1)
Nguyễn, N. S.; Đỗ, T. Q. Khảo sát nồng độ Testosterone ở Nam giới từ 50 – 60 tuổi. vjde 2021, 23-30.