(1)
Phạm, T. H.; Phạm, T. P.; Nguyễn, T. P. N.; Đỗ, Đình T. Kết Quả khảo sát một số chỉ số áp lực Gan bàn chân ở người Việt Nam trưởng thành. vjde 2021, 31-35.