(1)
Nguyễn, H. T. Bệnh xương đái tháo đường: Một biến chứng đái tháo đường bị lãng Quên. vjde 2021, 3-18.