(1)
Nguyễn, T. N. Quản Lý lâu dài bệnh Graves. vjde 2023, 40-52.