(1)
Nguyễn, T. T. Đối chiếu Viêm giáp Trên Siêu âm Và những biểu hiện cận lâm sàng. vjde 2023, 92-97.