(1)
Hồ, A. B.; Hoàng, V. Q.; Ngô, L. X.; Lê, V. D.; Phan, A. K.; Trần, Q. B. Vai Trò của điện Sinh Lý Trong thực hành lâm sàng. vjde 2024, 34-41.