Trần, H., Trương, Đức A., Lê, T. T., Lê, V. M., & Hoàng, T. T. (2024). Hình ảnh tế bào học trong chẩn đoán u mỡ vàng lớn dạng gân và dạng cục: thông báo 1 trường hợp và hồi cứu y văn. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), 98-106. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.11