Trần, M. T., Trần, Q. N., & Phạm, Y. N. (2024). Cường cận giáp nguyên phát nghi u cận giáp lạc chỗ: vai trò đo iPTH trong phẫu thuật nhân một trường hợp lâm sàng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (71), 23-31. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.71.3