Đỗ, T. Q. (2021). Các yếu tố nguy cơ ở đối tượng tiền đái tháo đường. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), 83-87. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/163